• Tắt đèn
  • Tự chuyển tập

Quyển Sổ Tử Thần: Thế Hệ Mới - Tập 1

Death Note New Generation (2016)