• Tắt đèn
  • Tự chuyển tập

Quỷ Lùn

Trolls (2016)