• Tắt đèn
  • Tự chuyển tập

Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười

The Gods Must Be Crazy (1980)