• Tắt đèn
  • Tự chuyển tập

Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười (Phần 2)

The Gods Must Be Crazy 2 (1990)