• Tắt đèn
  • Tự chuyển tập

Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp - Tập 1

Dragon Ball Super (2015)